Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

1.1. Definice

 

Následujícími termíny se v těchto obchodních podmínkách rozumí:

„Prodávajícím“  je firma JAN ZEMAN se sídlem Brodská 1926/52 Žďár nad Sázavou , 59101

IČO: 10988777, DIČ: CZ9107085251, č.j.:živ:MU/OŽ/1117/2021/kh/7 ,ev.č.:371401/U2021/1799/kh

„Kupujícím“  je fyzická nebo právnická osoba, která učiní prodávajícímu prostřednictvím elektronické objednávky závazný návrh kupní smlouvy.

„Smluvními stranami“  se rozumí vztah mezi kupujícím a  prodávajícím

“Produktem”  se rozumí veškeré produkty uvedené na  
Webové stránky obchodu obsahují informace o zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží. 

„Kupní smlouvou“ je  kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej produktů a která byla uzavřena prostřednictvím elektronické objednávky na stránkách dortyzplenek.cz

„Elektronickou objednávkou“ se rozumí odeslaný elektronický formulář uvedený na webových stránkách obsahující informace o kupujícím, objednaném produktu a celkové ceně.

“Akceptací” je  závazné potvrzení elektronické objednávky, které zašle prodávající kupujícímu na e-mailou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

“Kupní cenou” se rozumí kupní cena za produkt, jehož prodej a koupě je předmětem kupní smlouvy.

1.2 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy. Kupující a prodávající tímto prohlašují, že tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3. Smluvní strany se tímto zavazují, že veškeré vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.4. Kontaktní údaje prodávajícího pro kupujícího jsou uvedené na dortyzplenek.cz

OBJEDNÁVKA

2.1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech podstatných náležitostí objednávky definovaných dále v těchto obchodních podmínkách.

2.2. Prodávající neodpovídá za prodlení s dodávkou a/nebo za škodu, která byla způsobena důsledkem skutečnosti, že kupující v elektronické objednávce neposkytl všechny požadované údaje a nebo poskytl požadované údaje chybně. 

2.3. Přijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kupní smlouvy a je závazná. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká v okamžiku akceptace.

2.4. Kupující je povinný zkontrolovat obsah Elektronické objednávky uvedený v akceptaci. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky uvedeném v akceptaci je kupující povinen o tom uvědomit prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy nebo telefonického kontaktu neprodleně po doručení akceptace, nejpozději však do 10 minut. V opačném případě se má za to, že obsah elektronické objednávky se od jejího obsahu uvedeného v akceptaci neliší.

2.5. Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považují:

Identifikace kupujícího, t.j. v případě právnické osoby obchodní firma, sídlo, IČO, telefon a e-mail, popřípadě DIČ a v případě fyzické osoby jméno a příjmení, bydliště, telefon a e-mail;

Specifikace objednaného produktu podle katalogu produktů a jeho množství;

Adresa místa dodání (pokud nebude tento údaj uveden, má se za to, že produkt má být doručen na adresu sídla/bydliště kupujícího 

Jméno a příjmení a kontaktní údaje (telefon) osoby oprávněné k převzetí dodávaného produktu (pokud nebude tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného produktu je oprávněný kupující, případně jakýkoli jeho zaměstnanec či rodinný příslušník)

2.6. Pokud nebude elektronická objednávka obsahovat náležitosti podle předcházejícího článku, je považovaná za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků elektronické objednávky. Okamžikem doručení údajů upřesňujících a nebo doplňujících elektronickou objednávku prodávajícímu se elektronická objednávka považuje za úplnou.

 

STORNO OBJEDNÁVKY


3.1. Kupující je oprávněn vzít zpět elektronickou objednávku bez udání důvodu kdykoli před akceptací. V případě, že elektronická objednávka již byla akceptací ze strany prodávajícího závazně potvrzena, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy nejpozději do 24 hodin.

3.2. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupující chybně uvedl telefonního číslo nebo jiné údaje v elektronické objednávce, uvedené telefonní číslo je nedostupné nebo je kupující jinak nekontaktní.

3.3. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy také v případě, že objednaný produkt nebylo možné dodat kvůli nepředvídatelným technickým překážkám při výrobě nebo doručení na straně prodávajícího, a dále z důvodů tzv. vyšší moci, tj. z důvodů okolností, jež prodávající neovlivní a/nebo je nemohl předvídat.

3.4. V případě elektronické objednávky s platbou předem prodávající povinný vrátit zaplacené peněžní prostředky do pěti (5) pracovních dní ode dne přijetí zpětvzetí elektronické objednávky ze strany kupujícího nebo ode dne účinného oznámení odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy, a to na účet kupujícího, přes který byla realizovaná platba za produkt.

 

CENOVÉ PODMÍNKY


4.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu způsobem zvoleným v elektronické objednávce.

4.2. Splatnost kupní ceny smluvní strany sjednávají ke dni dodání objednaného produktu kupujícímu.

4.3. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 20 % p.a. z částky ve výši nezaplacené části kupní ceny ode dne následujícího po splatnosti do zaplacení.

DODACÍ PODMÍNKY 

5.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednaný produkt na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Kupující se zavazuje objednaný produkt převzít. Po dohodě mezi prodávajícím a kupujícím je možné i osobní převzetí objednaného produktu na adrese provozovny prodávajícího.

5.2. Dodání objednaného produktu je možné každý kalendářní den ve všední dny

 

PRODUKTY


6.1. Všechny ceny uvedené jsou včetně 21% DPH. Ceny zboží jsou konečné. Jsme plátci DPH.Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Prodávající si vyhrazuje právo ceny produktů změnit (snížit/zvýšit) a to s platností ode dne uveřejnění nových cen na internetové stránce dortyzplenek.cz.
Takováto změna ceny se nevztahuje na produkty již objednané kupujícím.

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

2. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Prodávající si vyhrazuje právo Obchodní podmínky kdykoli změnit nebo doplnit. Takovéto změny jsou platné ode dne zveřejnění nových nebo upravených obchodních podmínek na stránce dortyzplenek.cz